N-VA studie over heraanleg Gemeenteplein: een waardig alternatief (persbericht N-VA)

dinsdag 09 jun 2015

De plannen over de heraanleg van het Gemeenteplein geraken stilaan in een stroomversnelling. Er werden door het gemeentebestuur infosessies gehouden, gemeentelijke adviesraden maakten hun mening kenbaar, de middenstanders pleegden overleg. Het gemeentebestuur wil een definitieve goedkeuring tijdens de gemeenteraad van december. Ons centrale dorpsplein schreeuwt om een opwaardering, daar is iedereen het over eens. 

In grote lijnen worden steeds dezelfde bemerkingen naar voor geschoven. Zo is er bezorgdheid over de vele parkeerplaatsen die worden opgeofferd (meer dan 50!). Verschillende bronnen zijn teleurgesteld over de inplanting van de weinig overgebleven parkeerplaatsen, deze worden aan de bovenkant van het plein ingetekend, terwijl de drukte en de nood aan parking vooral ‘beneden’ het plein ligt. Wat bij druk bijgewoonde kerkdiensten of evenementen? Kan er worden nagedacht over ‘tijdelijk’ parkeren op de ‘open ruimte’? De as van de straat wordt ‘rechter’ getrokken en wordt dus per definitie ‘sneller’. De bushokjes worden op een vreemde en ongelukkige wijze ingetekend: richting Brussel aan Boekhandel Domino en richting Overijse ter hoogte van ING. Er wordt erg veel nadruk gelegd op ‘open ruimte’. Zo zijn er in het centrum al heel wat:  het Felix Sohieplein, de ruimte tussen Nerocafé en Felix Sohiecentrum, het Park,…

Naar aanleiding van de heraanleg van ons Gemeenteplein hebben we in de loop van 2011 met onze N-VA afdeling hierover al een studie gemaakt. Het doel van deze studie was, en is nog steeds, het uittekenen van een concreet plan voor een leefbaar en aantrekkelijk Gemeenteplein. Het nieuwe plein moet een impuls geven aan onze middenstanders en horeca, en moet de aantrekkingskracht verhogen voor enerzijds (nieuwe) handelaars, en anderzijds voor bewoners, passanten en toeristen. We willen er het imago van Hoeilaart mee verstevigen, en we willen ervoor zorgen dat we opnieuw fier kunnen zijn op ons nieuwe dorpsplein.

Heel concreet komt ons voorstel erop neer dat de kerk een soort rond punt wordt, de straat wordt rond de kerk getrokken waardoor het plein opschuift richting handelszaken.

Bij het maken van de studie hebben we met volgende aandachtspunten rekening gehouden (zie ook bijgevoegde ruwe schets):

  • het moet een mooi en aantrekkelijk plein worden.
  • de parkeermogelijkheden moeten indien mogelijk worden geoptimaliseerd.
  • er moet voldoende groenvoorziening zijn.
  • het doorgaand verkeer, en dus ook de buslijnen, passeren dichter bij de kerk en verder van de handelszaken, de bushokjes kunnen eenvoudig geplaatst worden, bijv. ter hoogte van BNP ParibasFortis.
  • het creëren van extra wandel- en terrasruimte.
  • voldoende plaats voor vrijdagmarkt en kermis, indien nodig kan het doorgaand verkeer op die momenten langs de achterkant van de kerk worden geleid.
  • het gevoel van ‘open ruimte’ versterken, zonder heel wat parkeerplaatsen op te offeren.
  • goede aansluiting met Marcel Félicéstraat, Felix Sohieplein, Henri Caronstraat en Albert Biesmanslaan: één project, één geheel!
  • voldoende plaats tussen terraszone en parking voor hulpdiensten.

Wat ons nog opvalt is dat er door deze meerderheid enkel gesproken wordt over de heraanleg op zich, over de stenen. Wat met het horecabeleidsplan? Dat is een plan dat er moet voor zorgen dat de horeca en bij uitbreiding de middenstand ondersteund en begeleid wordt: hoe krijgen we meer horeca op het nieuwe plein, hoe zorgen we ervoor dat er mooie uitstraling is, hoe kan er complementair gewerkt worden,…

Nergens lezen we iets over een toerismebeleidsplan. Dat plan moet ervoor zorgen dat het toerisme in Hoeilaart en bij uitbreiding de Druivenstreek een nieuwe ‘boost’ krijgt, bijvoorbeeld via ecotoerisme, de druiventeelt, wellness-weekends, evenementen, bedrijfsarrangementen,… Het is dus veel meer dan het aanleggen van een mooi plein, bij de heraanleg hoort ook een bredere visie!

Onze studie uit 2011 is nog steeds erg actueel en is intussen meer dan een voorstel. Naar onze mening komt ons plan tegemoet aan de opmerkingen die de verschillende adviesraden en handelaars hebben geuit. Het is een waardig alternatief voor het plan dat het gemeentebestuur voorstelt.

In al onze naïviteit hopen we nog steeds dat de meerderheid Open VLD/Pro Hoeilaart rekening zal houden met dit constructief voorstel.

Michel Joly

Gemeenteraadslid N-VA