Een efficiënte communicatie bij openbare werken bespaart veel leed!

dinsdag 25 okt 2011

De Hoeilaartse bevolking juist en tijdig informeren over openbare werken is een kerntaak van onze gemeente. Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als handelaars. Een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, kunnen heel wat leed voorkomen. Uiteraard worden de bewoners op voorhand geïnformeerd over wat er staat te gebeuren maar dan staat niet iedereen stil bij wat dit concreet kan betekenen voor hun inrit, de toegankelijkheid naar hun woning, de veiligheid op de voetpaden, de gewijzigde verkeerssituatie,…
 
De gemeente Hoeilaart wordt momenteel geconfronteerd met ingrijpende openbare werken. In de komende jaren staan er nog andere grote openbare werken gepland zoals de herinrichting van het gemeenteplein, de werken m.b.t. de gescheiden afvoer van afval- en regenwater, etc.
 
Al deze werken vragen veel geduld van de buurtbewoners en handelaars die dagelijks geconfronteerd worden met de lasten die zulke werken met zich meebrengen. Zij tonen veel geduld en begrip bij dit ongemak maar hen in het ongewisse laten kan veel wrevel opwekken. 
 
De CD&V-fractie moet helaas vaststellen dat de informatie die vandaag de dag via de website, bewonersbrieven, het digitaal infobord, etc. ter beschikking wordt gesteld, jammer genoeg ontoereikend is. Neem nu bijvoorbeeld de informatie over openbare werken op de gemeentelijke website. Deze informatie is vrij algemeen en volstaat meestal wel voor de Hoeilaartse bevolking maar als rechtstreeks betrokken partij blijft deze informatie wat aan de magere kant. Het is dan ook de kerntaak van een gemeente om korter op de bal te spelen en betrokken buurtbewoners en handelaars voldoende en accuraat te informeren over de werken.
 
De CD&V-fractie deelt dan ook de bezorgdheid van menig Hoeilander hieromtrent en interpelleerde de bevoegde schepen over de communicatiestrategie bij openbare werken op de gemeenteraad van 24 oktober 2011. De CD&V-fractie hoopt vooral dat deze interpellatie een belletje heeft doen rinkelen bij het College van Burgemeester en Schepenen en hen zal aanvuren tot actie! 
Wij wensen de gemeente tevens aan te sporen om minstens het communicatieplan bij (en vooral tijdens!) openbare werken terug onder de loep te nemen. De initiatieven liggen voor het grijpen, de gemeente hoeft alleen maar de juiste keuzes te maken. De inzet van de meest moderne informatiemiddelen en duidelijk nageleefde afspraken rond communicatie met de aannemer bij openbare werken zouden bijvoorbeeld al heel wat soelaas kunnen bieden.
 
Tijdens openbare werken zijn een goede planning én een goede communicatie van cruciaal belang om de hinder zoveel mogelijk beperken. Wat er beweegt in hun straat, plein of gemeente ligt de
Hoeilaartse bevolking en de handelaars nauw aan het hart. Het is hun thuis en vaak ook hun brood. Omdat het hun zorg is, is het de taak van de gemeente om hieraan te werken!
 
Youri Vandervaeren
Gemeenteraadslid CD&V
 
P.S.  contactgegevens technische dienst – Sectie Openbare werken -
Tel. 02/658 28 70 – technischedienst@hoeilaart.be

5869 keer gelezen