CD&V Hoeilaart spoort OCMW tot performanter beleid aan (persbericht)

maandag 07 dec 2015

Het jaarverslag 2014 en de meerjarenplanning 2016-2019 werden op de afgelopen OCMW-raden goedgekeurd. CD&V Hoeilaart kwam tot de conclusie dat een performanter (personeels)beleid aangewezen is! Het OCMW Hoeilaart zette in 2014 verder in op een versterkte samenwerking met de gemeente. In het jaarverslag staat ook te lezen dat het OCMW een stabiele werkgever in 2014 is gebleken. Het dynamisch seniorenteam startte einde oktober 2014 een succesvol nieuw initiatief op: “Met het Seniorenteam aan tafel”. De meerjarenplanning 2016-2019 legt een aantal accenten voor de komende jaren. Zo verkiest het OCMW om de thuiszorg verder te blijven ontwikkelen met een geïntegreerde poetsdienst alsook om de werking van het dagverzorgingscentrum verder te verfijnen. Het OCMW wenst eveneens de sociale dienst verder uit te bouwen.

Het jaarverslag 2014 legde helaas ook een aantal pijnpunten bloot. CD&V Hoeilaart kan zich niet van de indruk ontdoen dat de werkdruk bij het sterk gewaardeerd personeel zienderogen toeneemt. Wij schuiven de drie voornaamste redenen hiervoor naar voren: 

Factoren toename werkdruk

v  graduele stijging zwaar zorgbehoevenden in te weinig erkende RVT-bedden

v  inzet van mensen in werkervaringstrajecten die intensieve begeleiding door personeel vragen

v  inkrimping van het personeelsbestand 

 

Bovenvermelde beleidsmaatregelen riskeren het OCMW-personeel te sterk onder druk te zetten met alle gevolgen van dien. CD&V Hoeilaart vindt het daarom uiterst belangrijk dat we als OCMW blijvend aandacht hebben voor:

 

de beheersing en waar mogelijk de vermindering van de werkdruk

de personeelstevredenheid

Wij pleiten dan ook voor de structurele aanpak van de werkdruk o.a. door jaarlijkse functioneringsgesprekken en zeer regelmatig werkoverleg. Beide spelen een grote rol bij het signaleren, bespreekbaar maken, analyseren en aanpakken van werkdruk en werkstress. Vanuit deze gesprekken kan eventueel een actieplan opgesteld worden dat dient te leiden tot een betere beheersing van de werkdruk en tot de verdere optimalisatie van de personeelstevredenheid. Ook een efficiëntere werkverdeling door bepaalde disciplines over de afdelingen heen te laten werken kan soelaas bieden.

Naar een integraal ziekteverzuimbeleid?

Het OCMW kampt spijtig genoeg al jaren met langdurig ziekteverzuim. Ondanks een minieme daling in 2014, dienen we vast te stellen dat er nog heel wat inspanningen dienen geleverd te worden om het percentage van het gemiddeld ziekteverzuim van een OCMW te halen (6,30%). De actieplannen rond ziekteverzuim leggen voornamelijk de klemtoon op het curatieve aspect. “Investeren in een integraal ziekteverzuimbeleid (preventief, curatief) waarbij de specifieke verzuimoorzaken voldoende gekend zijn, zal, mijns inziens, nog meer zijn vruchten afwerpen”, aldus Youri Vandervaeren, fractieleider in de OCMW-raad voor CD&V Hoeilaart.

OCMW Hoeilaart: percentage ziekteverzuim

  • Gemiddelde Vlaanderen = 6,30%
  • Hoeilaart 2013 = 9,72%
  • Hoeilaart 2014 = 9,20%
  • Hoeilaart 2015 = 10,89% (eerste kwartaal)

(twee)Jaarlijks voortgangsrapport als toetssteen van het beleid?

CD&V Hoeilaart concludeerde uit het meerjarenplan 2016-2019 dat er na 3 jaar beleid nog steeds geen tussentijdse rapportering van de actieplannen werd uitgevoerd! Het lijkt ons dan ook aangewezen om vanaf heden minimaal 2-jaarlijks een voortgangsrapport op te stellen met een stand van zaken van de uitvoering van de beleidsovereenkomst en met een evaluatie van de in het meerjarenplan opgenomen doelstellingen teneinde efficiënt en effectief te werken. Dit alles met het oog op een performantere organisatie waarbij een maximale afstemming tussen het OCMW en de beoogde doelstellingen wenselijk is.

Wij achten het opportuun om bijgestuurde en/of nieuwe acties aan dit jaarverslag en deze meerjarenplanning te koppelen om de kwaliteit van dienstverlening en de personeelstevredenheid naar een hoger niveau te kunnen tillen.

CD&V Hoeilaart wenst tot slot alle personeelsleden te bedanken voor hun dagelijkse tomeloze inzet die sterk geapprecieerd wordt door onze cliënten en familieleden!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart

E-mail: youri.vandervaeren@gmail.com - Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart