Hebben gemeentelijke advies- en beheerraden nog wel reden van bestaan?

dinsdag 10 jan 2017

Het minste wat je van 2016 kan zeggen, is dat er een vlieg zit op de relatie tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke advies- en beheerraden. Deze vergaderingen zijn nochthans de democratische instrumenten die een lokale gemeenschap ter beschikking heeft om te participeren aan en inspraak te hebben in het beleid, en zo mee te bepalen hoe Hoeilaart op die diverse beleidsdomeinen in de toekomst moet worden bestuurd en gedynamiseerd.

Na het nogal lomp opzij zetten van een aantal personeelsleden die tot dan hun werk altijd prima gedaan hadden en optimaal samenwerkten met de verenigingen en de raden, -het resultaat van een nogal slordig tot stand gekomen nieuw personeelsbeleid- kwam het al snel tot een open conflict met o.a. de cultuurraad. Vooral het feit dat de advies- en beheerraden haast totaal genegeerd worden, zit velen hoog. Om die ontevredenheid nog eens extra te uiten, ontving het schepencollege enkele weken geleden opnieuw een boze brief van een aantal voorzitters (zie bijlage) die de hele manier van (niet) werken en het totaal gebrek aan respect en waardering, grondig beu zijn.

Dat er wel degelijk iets mis gaat met de wijze waarop het gemeentebestuur de raden behandelt, werd nog eens pijnlijk duidelijk op de laatste gemeenteraad van 2016. CD&V raadslid, Wim Laureys, maakte daar een punt van het feit dat de gemeenteraad geen enkel zicht meer heeft op de werking van deze raden. De verslagen worden niet meer gepubliceerd op de gemeentelijke website, en als er dan als bij toeval een op de agenda van het schepencollege terechtkomt , dan geraakt men niet verder dan het de stempel 'kennisgenomen' te geven. De democratische reflex is a llang in een eenzaam hoekje weggekwijnd. De afspraken die een paar jaar geleden, in samenwerking met 'De Wakkere Burger' gemaakt werden, zijn in rook opgegaan. Het interesseert dit gemeentebestuur blijkbaar niet meer wat er op deze advies- en beheerraden besproken wordt. Rekening houden met adviezen en voorstellen is al helemaal uit den boze. Leeft dit schepencollege nog wel in onze gemeente? 

Wim Laureys gaf een overzicht van alle documenten die ontbreken. Dit is de lijst:

 • Beheerraad Bib
  • laatste verslag is van 3/12/2015 (zie GR 29/8/2016).  Waarom worden de verslagen van 29/2/2016 en 23/6/2016 niet meegedeeld aan de gemeenteraad ?
  • 29/2/2016, 23/6/2016 en 15/11/2016 : is er een bevoegde schepen voor de bib ? Wie ? woont deze de vergadering bij of niet ? Geen belangstelling ? (cfr. Schepen Uytterhoeven wordt blijkbaar uitgenodigd maar is altijd afwezig).
 • Cultuurraad
  • Wat is het antwoord van het college op de brief (28/10/2016) van de cultuurraad in verband met de activiteit “wijk in de kijker” ? Graag afschrift van dit antwoord.
  • Waarom is het verslag van de cultuurraad van 17/5/2016 niet opgenomen in de lijst  (stond ook niet in lijst GR 29/8/2016) ?
  • Waarom zijn de adviezen van de cultuurraad van 17/5/2016 en 19/10/2016 niet vermeld in de lijst ?
  • Het CBS heeft op 10/10/2016 beslist om de openingsuren dienst vrije tijd te wijzigen. Werd er hierover advies gevraagd aan de cultuurraad of aan de RVB GC Felix Sohie ? 
 • GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordenning) : was er in 2016 geen vergadering ?
  • Huishoudelijk reglement artikel 4 : Art. 4. De Commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en vervult de opdrachten haar toegekend door het decreet.
  • Bv., waarom werd geen advies gevraagd in het kader van het masterplan Sport en Jeugd ? Of over de verkavelingen in binnengebieden,  een update van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Sloesveld, …?
 • GROS
  • Waarom worden verslagen GROS 31/8/2016 en 27/9/2016 niet opgenomen in het overzicht ?
 • Jeugdraad
  • Waarom wordt er geen enkel verslag jeugdraad 2016 meegedeeld aan de gemeenteraad ?
  • Vergaderingen van 6/1/2016 , 10/2/2016 , 1/3/2016, 4/5/2016, 1/6/2016 ? 
 • RVB jeugdinfrastructuur
  • Waarom wordt er geen enkel verslag van de raad van beheer jeugdinfrastructuur meegedeeld aan de gemeenteraad ?
  • Geen vergaderingen in 2016 ?
 • LOK: waarom worden de verslagen van 17/2/2016 en 18/5/2016 niet vermeld in het overzicht (maar wordt het verslag van 18/5/2016 wel overgemaakt ) ?
 • Milieuraad. In 2016 werd er nog geen enkel verslag meegedeeld aan de gemeenteraad. Waarom niet (verslagen 21/1/2016 , 10/3/2016 , 23/6/2016)
 • Raad voor lokale economie
  • In 2016 werd er nog geen enkel verslag meegedeeld aan de gemeenteraad. Waarom niet? (verslagen 27/1/2016 , 27/4/2016 , 26/5/2016 , 22/6/2016, 6/9/2016, 12/10/2016 ?
 • Seniorenraad 
  • Verslagen zijn wel beschikbaar, waarvoor dank !
  • Er waren tot op heden dit jaar 3 vergaderingen : 14/4/2016 , 30/6/2016 en 6/10/2016: schepen Uytterhoeven WAS telkens afwezig. (er staat in het laatste verslag vermeld :  “Het is jammer dat de schepen opnieuw afwezig is en geen nieuws bezorgde”). Is er een probleem ?
 • Sportraad
  • In 2016 werd er nog geen enkel verslag meegedeeld. Er werd in 2016 blijkbaar geen enkel advies uitgebracht. Kan dat? 

Op de vraag hoe dit kwam en waarom de raden zo genegeerd worden, kwam er enkel een zielig antwoord: 'men was er niet van op de hoogte dat al die documenten ontbreken'. Raar maar waar. De zwarte Piet wordt dan maar doorgeschoven naar de administratie en de top van de administratie steekt het dan weer ten onrechte op de diensten.

Wordt het niet hoog tijd dat men het geweer van schouder wisselt en dat men eindelijk opnieuw werk maakt van een degelijke verstandhouding met de advies- en beheerraden zodat zij hun belangrijke democratische opdracht kunnen vervullen. Het verenigingsleven en de vrijwilligers zijn immers niet de vijand van het gemeentebestuur. Zij steken maandelijks heel wat uren, vrijwillig en onbezoldigd in al die vergaderingen. Is het waarderen van hun werk zo moeilijk? Zij zijn immers Hoeilaart! 

Conflicten brengen geen zoden aan de dijk. Het wordt tijd dat de bevoegde schepenen eindelijk wakker schieten en beginnen presteren. Zij worden immers ruim genoeg vergoed om samen te werken met de bevolking , voor wie zij zetelen en door wie zij betaald worden. Is Hoeilaart dan niet de de moeite om zich voor in te zetten?

Of kunnen de advies- en beheerraden beter stoppen met vergaderen?

LEES OOK BRIEF IN BIJLAGE!