Project C, Koldamsite, (voorlopig) van de baan. Ontwikkelaar trekt aanvraag in!

donderdag 25 mei 2023

De werkgroep "Hoeilaart een dorp geen stad", die het voorbije jaar alles uit de kast haalde in haar verzet tegen het grote bouwproject C op de Koldamsite en ook in beroep ging bij de Provincie Vlaams-Brabant, heeftt vandaag uitzonderlijk nieuws te melden. Hieronder lees je hun bericht. Sedert de jaarwisseling is het bijzonder stil rond het project van de Koldamsite (projectgebied C). Er is nochtans nieuws te melden. Dat het College een vergunning afleverde aan de projectontwikkelaar Immograda is gekend. Voor 61 appartementen i.p.v. initieel 90. Zonder de panden van de Carwash en De Serrist. Tegen deze vergunning werd vanuit verschillende hoeken officieel beroep aangetekend bij de Provincie. Sedert dan loopt deze procedure en kwam op 7 maart het advies tot stand van de Proviniciale Omgevingscommissie. In een document van 23 bladzijden (zie bijlage) gaat de Commissie in detail in op de ingediende beroepschriften.

Om te beginnen oordeelt zij dat het beroep van alle indieners “volledig en ontvankelijk” is. De commissie gaat ook in op de motivering van het College om de vergunning af te leveren om vervolgens de beroepen elk afzonderlijk te behandelen. In een eerste deel, eerder technisch, toetst zij de argumenten in grote mate aan al wat wet, decreten en reglementen betreft: het gemeentelijk RUP, de VCRO (Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening), de bevoegdheden van de betrokken partijen (waaronder de voltallige gemeenteraad) . Maar ook aan adviezen zoals deze van de Gecoro (gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening,, en de MER ( de milieuaspecten). En samengevat, meer algemeen: de grootte van het project, de bouwdichtheid, de waterproblematiek,  de  impact van dit project op de omgeving (met bijzondere aandacht voor de omwonenden, de Borreweg en het verlaten van de verplichting om een doorsteek te hebben vanuit de Biesmanslaan naar de Borreweg), de mobiliteit, de parkingproblemen en het behoud van het dorpskarakter. Ook het feit dat de vergunning gefaseerd wordt afgeleverd: In een eerste fase zonder De Serrist en de Carwash krijgt aandacht.

De conclusie van de adviescommissie (die meestal gevolgd werd door de Bestendige Deputatie) is dan ook unaniem en kort en goed: dit project zoals het nu vergund werd door de gemeente Hoeilaart is in overtreding met het RUP en andere decreten en reglementen en is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Dus een unaniem onvoorwaardelijk negatief advies.

Volstrekt in lijn met wat de indieners van het beroep als argumentering aanbrachten. Na lezing van dit advies blijven de beroepsindieners bij hun standpunt: dit gebied mag en moet ontwikkeld worden. Maar kleiner en op mensenmaat. Immograda mag dus terug naar de werktafel. De bouwkranen en vrachtwagens zijn nog niet voor morgen.

Na het vernemen van negatieve advies heeft de projectontwikkelaar aan de Provincie gevraagd om de definitieve beslissingstermijn met 60 dagen te verlenghen tot 2 juli 2023. Groot was dan ook onze verwondering dat we nu, einde mei, enkele dagen voor de uiterste datum van een definitieve beslissing moest nemen, moeten vaststellen dat het project niet langer op het Openbaar Omgevingsloket staat. Navraag bij de gemeente Hoeilaart, dienst Omgeving, leert ons dat de projectontwikkelaar het project heeft “teruggetrokken”. 

Wij zijn in elk geval blij met het feit dat ons ingediend beroep effect heeft gehad. Het project in zijn huidige vorm komt er niet. En we hopen dat de gemeente de adviezen van POVC zich ten harte neemt voor het afleveren van een nieuwe vergunning aan dit project. Laten we hopen dat er wel iets mooi komt.

Werkgroep Hoeilaart een dorp geen stad.

25 mei 2023

Bijgevoegd vind U volledige tekst van negatief advies POVC inzake Koldam-project.

BijlageGrootte
PDF icon 20221075-bgpp-advies-povc.pdf342.06 KB