Verspilling water verboden (wat mag en wat niet)

woensdag 25 jul 2018
play video

Uitzonderlijke aanhoudende droogte leidt tot extra maatregelen. De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de ganse provincie. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven. Lees hieronder wat mag en wat niet?

Waarom deze maatregelen? Het is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Ook de komende dagen blijft het droog, zonnig en zeer warm. 'Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen'.

Captatieverbod

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico’s te vermijden, wordt er nu een captatieverbod voor deze waterlopen ingesteld. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden. Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later, indien nodig, ook nog een captatieverbod ingesteld.

Verbod op onnodig gebruik van water

1. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag. Overtreders riskeren geldboete en/of gevangenisstraf

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

De provincie vraagt om dit verbod te respecteren en om zo de bestaande productie en distributie van drinkwater op peil te houden'.

Wie gratis grondwater wenst, kan dit ophalen aan de bouwwerf Overijsesteenweg waar vroeger het Lindenhof stond.