Zwerfvuilactie focust op statiegeld!

zondag 11 mrt 2018

Zaterdag ging overal in Vlaanderen, en dus ook in Hoeilaart, de jaarlijkse zwerfvuilactie door en zoals steeds werden tientallen zakken opgeraapt door een leger vrijwilligers. Ook de scouts zette zijn beste beentje voor. De milieuraad maakte van de gelegenheid gebruik om de bestrijding van het zwerfvuil in het teken van de 'statiegeldalliantie' te plaatsen.  Statiegeld rekenen op wegwerpverpakkingen zoals blikjes en petflessen zou een serieuze impact kunnen hebben op de hoeveelheid zwerfvuil die overal in de gemeente, langs de kant van de weg te vinden is. De milieuraad fiormuleerde hiervoor een advies aan het gemeentebestuur dat je hieronder kan lezen. 

Bestrijding van zwerfvuil door ons als Hoeilaart ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Vooraf

De Milieuraad is ingenomen met het besluit van onze gemeente om het goede voorbeeld te geven met de kraantjeswateractie. Transport van glazen statiegeldflessen is immers milieubelastend, opslag en beheer zijn nu veel eenvoudiger.

Achtergrond

Dranken worden onder meer verkocht in glas of blik en vaak in plastic. Wegwerpverpakkingen staan een trap lager op de milieuladder dan waarborgverpakkingen omdat er dankzij het statiegeld veel meer verpakkingen worden ingeleverd en omdat er minder zwerfvuil- en inzamelingskosten zijn voor de overheid. De opdruk of het symbool “recyclebaar” op wegwerpblikjes en ‑plastic wekken de indruk dat ze ook daadwerkelijk gerecycleerd worden maar dat is helaas niet gegarandeerd. Via het zwerfvuil komt er veel plastic in onze oceanen terecht soms in uiterst kleine partikels. Er is bij plastics en blikjes ook een relatie met dierenleed omdat doppen, lipjes, sixpackringen en fragmenten kunnen leiden tot inslikken, verstopping en verstikking.

Dat de bestrijding van zwerfvuil onze aandacht verdient behoeft hier geen betoog. In dit advies willen wij u daarom wijzen op de mogelijkheid om ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, een groeiende groep van ruim 100 gemeenten en organisaties in Nederland en Vlaanderen Twee derde van de Belgen is vóór. Of het er snel komt hangt mede af van druk die wij zelf kunnen uitoefenen. Vlaanderen wil naar verluidt in 2018 een knoop doorhakken.

Er is een Beneluxbreed initiatief om het snel gegroeide maatschappelijk draagvlak te bundelen. De Statiegeldalliantie bepleit invoering van een waarborg op petflessen en blikjes. Volgens gegevens van de industrie zou 9% van het zwerfvuil hier uit bestaan. De provincie Limburg gaat uit van een veelvoud[1], dit “ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden”. Net als in Hoeilaart.

Dankzij de invoering van statiegeld zal een substantieel deel van het opruimen van de vervuiling zijn geprivatiseerd, simpelweg door handelaar en klant weer verantwoordelijk te maken voor de oplossing. Zo kan Hoeilaart capaciteit vrijmaken voor bijvoorbeeld afvalpreventie en kunnen onze zwerfvuilacties gericht worden op de resterende afvalfracties.

Hoe kwam dit advies tot stand?

Het onderwerp is opgepikt uit de media, in januari 2018 voorgelegd aan het Recyclingnetwerk Benelux en besproken en geamendeerd tijdens onze vergadering van 1 februari 2018.

Wie werden betrokken bij dit advies?

Onze leden en adviseurs, de Statiegeldalliantie en Recyclingnetwerk Benelux. We raadpleegden ook documenten van de provincie Limburg, de gemeente De Panne en de stad Hasselt.

 

Argumentatie, overwegingen,…

Dat statiegeld op plastic flesjes en blikjes werkt, bewijzen 37 landen en regio’s waar het (weer) ingevoerd is. Van Zweden tot Australië en van Duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van petflessen en blikjes van meer dan 90%. Ruim 115 miljoen Europeanen hebben toegang tot zo’n statiegeldsysteem. Ze zijn kostenefficiënt en technisch en juridisch solide. Steeds meer landen worden ‘groen’. Malta was in september jongstleden ‘om’ en in diezelfde maand gaf Coca Cola in Schotland zijn lobbyverzet tegen statiegeld op.

Hasselt meldt in zijn collegebesluit van 4 januari 2018 dat de kosten voor opruimen en verwerken van zwerfafval circa € 16 euro per Vlaming bedragen en voor 90% voor rekening komen van de gemeenten.

De gemeente De Panne vertrouwt er op dat de inzamelkosten van PMD “merkbaar zullen verminderen”.

Aansluiting bij de Statiegeldalliantie betreft een symbolische deelname zonder directe kosten, maar met de kans op besparingen qua milieu en geld. We kunnen deze stap voorwaarts op 10 maart 2018 vieren in de Cafetaria tijdens het Repair Café en de tegelijkertijd geplande jaarlijkse Hoeilaartse Zwerfvuilactie.

Advies/gevraagde beslissing:

Hoeilaart sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie.

Minderheidsstandpunt

Niet van toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2018.

[1] Limburg spreekt van plm 40%. In ‘de strijd om het gelijk’ kunnen we meetverschillen ook toeschrijven aan wát, waar of hoe er geteld wordt. Soms telt men het aantal items zwerfvuil opdat 1 klokhuis of peuk in de beleidsdiscussie even zwaar meetelt als 1 blikje of flesje (dat in onze wegberm veel trager vergaat). Zwerfvuilproblematiek is ook te meten aan de gepercipieerde overlast. Doorgaans tellen inzamelaars het ingezamelde tonnage. Zelfs als we van het laagste cijfer uitgaan, zwerfvuil is ook in Hoeilaart evident.