Weldra heropening van de Sint-Clemenskerk (persbericht)

dinsdag 20 feb 2018

Goed nieuw van de kerkfabriek. Het onderstaande persbericht kregen wij vandaag binnen en behelst, zoals de titel al zegt, de heropening van de kerk na de stabiliteitsproblemen. Voor wie het geduld niet heeft om de volledige tekst te lezen, de kerk zal normaal gezien terug in gebruik genomen worden in de periode van de Goede Week, na Palmzondag van 25 maart. Zie ook de illustraties onderaan dit artikel.

Persbericht

De Hoeilaartse neoromaanse  Sint-Clemenskerk is binnen enkele jaren 150 jaar oud. Ze werd tussen 1870 en 1874 gebouwd in het centrum van de dorpskern op het alluvium van de Ijsevallei. Alluviale gronden hebben een beperkte draagkracht en zijn gevoelig voor grondwaterpeilverlagingen in de directe omgeving of in de buurt. Tijdens de bouw van de kerk stelden zich reeds problemen, want  de steile torenspits (met een hoogte van meer dan 20 m) die voorkomt op het originele bouwplan uit 1869 van architect Herman  Jaminé werd nooit uitgevoerd en vervangen door een lage dakconstructie. Ook de vierkante toren werd veel lager uitgevoerd dan origineel voorzien. Het voorkomen van het gebouw wijkt dan ook aanzienlijk af van de vormelijke aspecten die oorspronkelijk waren  gepland.

In 2011 stelde zich de noodzaak om een gericht onderzoek te doen naar de algemene stabiliteit van het gebouw. Daartoe stelde de Kerkfabriek het studiebureau Triconsult aan. Triconsult is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het onderzoek van de stabiliteit, de versteviging  en consolidatie van gebouwen en structuren, gaande van kerkgebouwen tot alle soorten van burgerlijke gebouwen.

In de zolderruimte van de kerk werden in 2011 twintig meetpunten gemarkeerd op welgekozen stabiliteitsgevoelige plaatsen waar scheuren werden vastgesteld. Sedert eind 2011 worden elk kwartaal de bewegingen van deze scheuren nauwkeurig opgemeten en vastgelegd in een databank. In de loop van de werken aan het Gemeenteplein en de aanpalende straten werden tussentijds bijkomende metingen uitgevoerd, en kon de invloed van de werken op de stabiliteit van het kerkgebouw worden afgeleid.  

Aan de hand van deze metingen werden door Triconsult voorstellen geformuleerd om de stabiliteit van het gebouw op korte termijn en op langere termijn te kunnen garanderen mits het uitvoeren van een aantal verstevigingswerken. Er werden ter zake een aantal rapporten opgesteld die met een afvaardiging van het schepencollege werden besproken.

Om de kerk te kunnen te heropenen, na de sluiting in de loop van 2017, op advies van Triconsult, zijn een aantal stabiliserende maatregelen noodzakelijk. De grote gewelfboog tussen de kruisbeuk en het middenschip van de kerk wordt gestabiliseerd door een onderschoringsconstructie in staal. Deze constructie  in de vorm van een groot en transparant portaal is samengesteld uit stalen profielen. In het verlengde van de middengang van de kerk is er een open doorgang van 4 m breed en 10 m hoog.

Een tweede ingreep behelst de stabilisering van de grote middenboog van het schip, door middel van twee ronde stalen trekkers. Deze worden geplaatst ter hoogte van de bovenramen van het schip en verbinden de twee tegenover elkaar staande buitenmuren.

In het kader van de geplande werkzaamheden zijn er geen specifieke herstellingen aan scheuren en dergelijke voorzien. In 2014 werden wel op een aantal plaatsen loshangende delen van het  binnenpleisterwerk weggenomen, en de gepaste herstellingen uitgevoerd.

De werken werden, na prijsaanvraag bij verschillende gespecialiseerde bedrijven, toevertrouwd aan  MSC, een bedrijf van de Groep Monument. Ze moeten uiterlijk op 16 maart beëindigd zijn, zodat na een grondige poetsbeurt de kerk terug kan opengesteld worden in de Goede Week na Palmzondag  van 25 maart, tenzij er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen. Op Witte Donderdag 29 maart om 19.00 u. en op Paaszondag 1 april zullen dan de eerste eucharistievieringen terug doorgaan in de Sint-Clemenskerk.

De werken moeten integraal bekostigd worden door de Kerkfabriek zelf, vermits het gemeentebestuur bij monde van het schepencollege slechts een kortlopende lening wenste toe te staan. De kosten bedragen om en bij de 50.000 euro, studiekosten en BTW inbegrepen.

Wat de lange termijn betreft kan momenteel enkel gesteld worden dat de metingen in de toekomst zullen verdergezet worden teneinde ook  het effect van de nu geplande werken  op de stabiliteit van de kerk te kunnen registreren.

Vroeg of laat zal een fundamenteel grondonderzoek, aan de hand van zgn. diepsonderingen, van de grondlagen waarop de kerk is gebouwd, evenals een systematisch onderzoek van de kerkfunderingen zelf moeten worden uitgevoerd.

Voorzitter Kerkfabriek: Marcel Bollaerts  - secretaris Kerkfabriek: Marc Beelen - pastoor: Roger Nuyts