HOLAR

maandag 15 feb 2021

HOLAR

De originele naam voor Hoeilaart. En ook de naam van de  uitstekende winkel van wijn en alcohol in Hoeilaart.

Maar, ik schrijf dit stukje vooral omdat maar  weinig Hoeilanders  weten dat de Gemeente Hoeilaart een  Autonoom Gemeentebedrijf heeft, ook genaamd HOLAR  HOLAR is een soort vennootschap. De rechtsvorm werd bij wet  mogelijk gemaakt in 1995.

HOLAR werd  opgericht bij  besluit van de Gemeenteraad in december 2008 door de meerderheid van Open VLD en PRO (toen nog PW). 

Voor de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf worden bijna altijd dezelfde argumenten aangehaald:

1)    De samenwerking met andere partners.

 

In de oprichtingsnota wordt door het College vooral het beleid inzake “patrimonium” naar voor geschoven. Het gaat o.m. over Infrastructuur. Vooral Gebouwen. Feestzalen, Sportinfrastructuur en Huisvesting. Vooral de samenwerking met private partners , het liberale mantra van Publiek Private Samenwerking (PPS), werd naar voren geschoven als de magische oplossing voor alle noden die zich stellen op dat vlak in Hoeilaart.

 

2)    Financiële en Fiscale Optimalisatie.

 

In de verantwoordingsnota wordt anderhalve pagina besteed aan dit voordeel. Laat ons kort en krachtig zijn: het enige dat  van belang was voor de oprichters was de mogelijkheid tot het terugvorderen van BTW op de aankopen. Vermits HOLAR  BTW-plichtig is, moet ze enerzijds wel BTW aanrekenen op de door haar gefactureerde prestaties . Dit leidt  altijd  tot een hogere kost  voor de eindgebruiker. Dus de inwoner van Hoeilaart die van de diensten van HOLAR gebruik maakt; de vereniging die een feestzaal huurt, de gebruiker van de sporthal of de gebruiker van de Huisvesting. Door het statuut van BTW-plichtige kan HOLAR   inderdaad de betaalde BTW op aankopen terugvorderen. Maar eigenlijk is dit een te zwak argument. Het BTW stelsel dat in de jaren zeventig werd ingevoerd had vooral de bedoeling om enkel de eindgebruiker (zeg maar de consument) te belasten .In het geval van HOLAR, de Hoeilander.  Het College beweert ook dat dit zou leiden tot een betere  financiële strategie EN TRANSPARANTIE. Dat laatste is manifest niet juist.  De Raad van Bestuur van HOLAR wordt gevormd door de leden van de Gemeenteraad en komt een paar keer per jaar samen. De gemeenteraad keurt vooral de Jaarrekening van HOLAR goed en dat is het. Al die tijd, dagdagelijks  wordt HOLAR bestuurd door een Directiecomité . En dat zijn exact dezelfde mensen als het College. Wetende dat de vergaderingen van het Directiecomité NIET openbaar zijn zal je al vlug begrijpen dat dit weinig transparant is.  Als je daar nog wat intercommunales, huisvestingsmaatschappijen , en andere samenwerkingsverbanden aan toevoegt  EN de werking van de Gemeente op zich, krijg je een kluwen van rekeningen die allesbehalve transparant zijn. Zo kan je bijvoorbeeld als burger maar moeilijk weten welk gebouw nu onder HOLAR valt en welke onder DE GEMEENTE.

 

3)    De noodzaak van een soepele werking.

 

In de oprichtingsnota staat dat HOLAR een raad van Bestuur en een Directiecomité kent. In de feiten is het Directiecomité het dagelijks bestuursorgaan. Soepel misschien wel maar transparant zeker niet.

Het College zegt in haar oprichtingsnota  zelf “dat een nadeel van een AGB ligt in het feit dat het democratisch besluitvormingsproces  mogelijk een afbouw is. Het bestuur is immers niet rechtstreeks verkozen door de bevolking”.

 

FINANCIELE SITUATIE VAN HOLAR

 

1)HOLAR moet een Jaarrekening opmaken en publiceren volgens het model van een gewone onderneming (1). Volgens de Jaarrekening per 31.12.2019 zitten er voor 6.513.987 euro vastgoed in HOLAR en draagt het  9.512.313 euro schulden .  HOLAR draagt ook schulden op korte termijn t.b.v. 1.586.434 euro met slechts een aflossingscapaciteit op korte termijn  van 1.069.271 euro. Dit noemen we een slechte balansstructuur. Meer schulden dan vastgoed en meer schulden op korte termijn dan mogelijkheden om deze af te lossen.

2)Volgens  De Beleids- en Beheer Cyclus (BBC) is de  situatie van HOLAR per 31.12.2019 als volgt samen te vatten:

Uitgaven per inwoner             326 euro

Ontvangsten per inwoner       229 euro

Schulden per inwoner             744 euro

De financiële situatie van HOLAR is dus niet gezond

 

BESLUIT

Een autonoom Gemeentebedrijf kan interessant zijn. Bijvoorbeeld om als Gemeente actief te zijn op het vlak van Sociale Woningbouw. Maar dat is het. Het grote nadeel van een AGB is dat het voor een groot deel ontsnapt aan het democratisch toezicht. Het geeft ook aanleiding tot een groot gebrek aan transparantie.

8698 keer gelezen